திராவிட பொய்களும், திரிபுகளும், பிரச்சாரங்களும் -III

சோனியா என்றால் செப்பேடு, பிஜேபி என்றால் கூப்பாடு: திராவிட பொய்களும், திரிபுகளும், பிரச்சாரங்களும் -III

கருணாநிதி சொன்னதாக இன்றைய பத்திரிக்கைகள் ஒரே செய்தியை மூன்றுவிதமாகக் காண்கிறேன்: “இது தொடர்பாக, காங் கிரஸ் தலைவர் சோனியா, எனக்கு எழுதிய கடிதத் தில், ” தமிழ் செம்மொழியாக அறிவித்த சாதனைக்கு, ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி கட்சிகள் காரணம் என்றாலும், தி.மு.க.,தான் இதற்கு முக்கிய காரணம்’ என தெரிவித்திருந்தார். இதற்கு பிறகு, திருச்சி தி.மு.க.,மாநாட்டில், சோனியா முன்னிலையில் நான் பேசும்போது, “தமிழ் செம்மொழியானது ஒரு வரலாறு என்றால், அந்த வரலாற்றுப் பெருமையை எனக்கும் அளிக்கும் வகையில், நீங்கள் எனக்கு எழுதிய கடிதம் பொன்னெழுத் துக்களால் பொறிக்கப் பட்டு, என் நினைவகத்தில் இருக்கவேண்டிய ஒன்று’ என்று குறிப்பிட்டேன். தமிழைச் செம்மொழியாக அறிவித்திட வேண்டுமென்ற, லட்சியத்தை நிறைவேற்றிட, தொய்வில் லாத நடவடிக்கைகளை தி.மு.க., மேற்கொண் டுள்ளது. இவ்வாறு முதல்வர் தெரிவித்துள்ளார்.


ÙN•ÙUÖ³ ‘WLP]•: ÚNÖÂVÖ LÖ‹‡ Y³LÖy|R¦¨•, PÖePŸ UÁÚUÖLÁpj RÛXÛU›¨• CVjf Y£• U†‡›¨·[ IefV ˜¼ÚTÖehe iyP‚ AWr, 12.10.2004 AÁ¿, R–ÛZo ÙN•ÙUÖ³ ÙV] ‘WLP]• ÙNš‰ A½«eÛL JÁÛ\ ÙY¸›yP‰. C‹R A½«eÛL ÙY¸VÖ]‰•, SÖÁ GªY[° hŠLX• ÙLցz£ÚTÁ – G]‰ E·[• G‹R A[°eh Uf²opVÖ¥ ‰·¸›£eh• – G]‰ U]‡¥ GªY[° ÙT£–R• ˜Û[†‡£eh•; GÁTÛRÙV¥XÖ• EPÁ‘\ÚT, GÁÛ] ˜µ‰• A½‹R  ŒoNV• EQŸYÖš.

‘Á]Ÿ, 5.3.2006 AÁ¿ ‡£op›ÚX SÛPÙT¼\ ‡.˜.L. UÖSÖyz¥ ÚNÖÂVÖLÖ‹‡ ˜ÁÂÛX›¥ SÖÁ EÛWVÖ¼½V ÚTÖ‰RÖÁ GÁÄ· ÙT£e ÙL|†R EQŸ°L· h¼\ÖX†‰ A£« ÙV]e ÙLÖyz]. A‹R EQŸ°LÛ[ CRÛ] Gµ‰•ÚTÖ‰ —|• SÖÁ ÙT¼¿, Tzeh•ÚTÖ‰ • ÙT\ÚY|• GÁTR¼LÖL, EÛW›Á J£ Th‡ÛV ‘ÁY£UÖ¿ YZjf›£efÚ\Á:-

GÁÄÛPV L¥XÛ\›¥…

‘Á]Ÿ, 5.3.2006 AÁ¿ ‡£op›ÚX SÛPÙT¼\ ‡.˜.L. UÖSÖyz¥ ÚNÖÂVÖLÖ‹‡ ˜ÁÂÛX›¥ SÖÁ EÛWVÖ¼½V ÚTÖ‰RÖÁ GÁÄ· ÙT£e ÙL|†R EQŸ°L· h¼\ÖX†‰ A£« ÙV]e ÙLÖyz]. A‹R EQŸ°LÛ[ CRÛ] Gµ‰•ÚTÖ‰ —|• SÖÁ ÙT¼¿, Tzeh•ÚTÖ‰ • ÙT\ÚY|• GÁTR¼LÖL, EÛW›Á J£ Th‡ÛV ‘ÁY£UÖ¿ YZjf›£efÚ\Á:-SÖÁ EjLºeho ÙNÖ¥fÚ\Á. C‰ J£ LzRUÖL A¥X. LÖXÖ LÖX†‡¼h•, CÁÄ• \ց|LÖX•, C£\ց| LÖX†‡¼h• ‘\h GÁ ÙLÖ·º ÚTWÁ G|†‰ Tz†‰ S•˜ÛPV RÖ†RÖ LyzeLÖ†R ÙNÚT| C‰ GÁ¿ TÖWÖy|fÁ\ A[«¼h BL ÚY|• GÁ\ BŸY• E·[YÁ SÖÁ.

……………………………A‹R YWXÖ¼Û\ – ÙT£ÛUÛV G]eh A¸eh• YÛL›¥ jL· G]eh Gµ‡V A‹Re LzR• ÙTÖÁÙ]µ†‰eL[Ö¥ ÙTÖ½eLTy|, ÛYWjL· T‡eL Ty|, GÁÄÛPV L¥XÛ\›ÚX G‡ŸLÖX† ‡¥ UÖyPTP ÚYzV JÁ¿. GÁÄÛPV ŒÛ]YL†‡ÚX C£eL ÚYzV JÁ¿ GÁfÁ\ A‹R ”¡ÚTÖ| jL· Gµ‡V A‹Re LzR†‡¼LÖL GÁÄÛPV SÁ½ ÛV•, YQeL†ÛR•, TÖWÖy|eLÛ[•, YÖ²†‰eLÛ[• EjLºeh† ÙR¡«†‰e ÙLÖ·fÁÚ\Á”.

கருணாநிதி மதிப்பை, மரியாதையை இழக்கிறார்: தமிழ் மீது எனக்கும் அபிமானம்-காதல் தான், கருணாநிதிமீது மதிப்பு-மரியாதைதான். முன்பு தாத்தா என்றால் எங்கள் “வாத்தியார்” என்ற எம்ஜியார்தான். பிறகு அந்த தாத்தா-இடத்தை கலைஞர் கருணாநிதி பிடித்தார், வயதினால், மரியாதையால். ஆனால் தொடர்ச்சியாக அவர் பேசும் பேச்சுகள், நடவைக்கைகள் அவர் மீது வெறுப்புக் கொள்ளச் செய்கின்றன. ஏன் அப்படி இந்த வயதிலும் இவ்வாறு பேசுகிறார், நடந்து கொள்கிறார், மரியாதை இழக்கிறார் என்று பார்க்கும்போது வருத்தமாக இருக்கிறது. 1960களிலிருந்து அவரையும், அவரது பேச்சுகள், எழுத்துகளைக் கூர்ந்து கவனிக்கும் அவரது போக்கு மோசமாகி வருகின்றது. வயதானால் பக்குவம், விவேகம், பாரபட்சற்றத்தன்மை முதலியன வளரும் என்பார்கள். ஆனால் கருணாநிதிற்கு வயதாலும் பொய் சொல்லும் புத்தி போகவில்லை. திராவிட போலித்தனம் நிர்வாணமாக அலையத் திரிய ஆரம்பித்துவிட்டது!

தமிழுக்காகப் பொய் சொல்லி வாழவேண்டிய நிலை தமிழுக்கு தமிழனுக்குத் தேவையில்லை: தமிழுக்கு கருணாநிதி செய்த தொண்டினை தமிழர்கள் நிச்சயம் ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள். ஆனால் அந்த மதிப்பையும்-மரியாதையையும் இப்படிக் கெடுத்துக் கொள்ளவேண்டாம். சரித்திர ரீதியில் பல உண்மைகள் உள்ளன. அவற்றை மறந்து-மறைத்து-மறுத்து திராவிட போர்வையில், இன்றைய “பகுத்தறிவு”வாதிகள், ஒரு புதிய மூட நம்பிக்கையை வளர்த்து, அதிலேயே மூழ்கித் திளைக்கின்றனர். பட்டமும், பதவியும் அதற்கும் மேலாக லட்சங்கள்-கோடிகள் கிடைக்கின்றன என்று புதிதாக ஒரு கூட்டம் “கருணாநிதி” என்ற “தமிழ் வல்லுனரை” கெடுத்து, சீரழிக்கின்றதோ, என்னவோ? அதற்கு அறிந்தே கருணாநிதி துணைபோனால் சரித்திரம் அவரை மன்னிக்காது. ஏற்கெனவே தமிழ்-தமிழ் என்று தம்பட்டம் அடித்தே, தமிழுக்கு நிறைய கெடுதல் செய்துவிட்டார் என்று முதியவர்-படித்தவர்களின் மனங்களில் வருத்தம் உள்ளது.

தமிழுக்கு அரசியல் கருணாநிதி வேண்டாம்: அரசியல் கருணாநிதியை என்னைப் போன்ற முந்தைய திமுக அபிமானிகளாக்கு அதிகமாகவேத் தெரியும். அதையெல்லாம் சொன்னால் இருக்கும் மரியாதையும் இருக்காது. பெரியார், அண்ணா, போன்ற எல்லோருக்கும் அத்தகைய மரியாதையற்ற மறுமக்கம் உள்ளது. ஆனால், எல்லாவற்றையும் சகித்துக் கொண்டு என்னைப் போன்ற பழசுகள், பெரிசுகள், கிழடுகள் அமைதிக் காக்கின்றன. ஏனெனில் ராஜா / அரசன் கடவுளாவதால், அவனைப் பற்றி குறை சொல்வதில்லை. ஆனால் அக்கால ராஜாக்கள் / அரசர்கள் நீதி-தர்மம் படி ஆட்சி செய்வார்கள். தவறு செய்தால் தனது மகனையே தேர்க்காலில் வைத்து கொல்வார்கள், தனது கையை வெட்டிக் கொள்வார்கள். ஆனால் இன்று நிலையோ வேறு மாதிரியாக உள்ளது. இனிமேல் தமிழுக்கு உழைப்பேன் என்று சொல்லிக் கொண்டு இப்படி பொய் மூட்டைகளை அவிழ்த்துவிடவேண்டாம். ஆகவே இந்த வயதில் எங்களுக்கு சாணக்கிய கருணாநிதி வேண்டாம்; தமிழுக்கு அரசியல் கருணாநிதி வேண்டாம்.

பழைய ஏடுகள் பேசுவது என்ன? இந்திரா காந்தியைக் கொலை செய்ய முயன்று[1], ஒரே வாரத்தில் பல்டி அடித்து “நேருவின் மகளே வருக, நல்லாட்சித் தருக” என்று பேசியவரிடம் என்னத்தை எதிர்பார்க்க முடியும்? இந்திரா காந்திக்கு எதிராகக் கறுப்புக் கொடி பிடித்தது, கற்களை எறிந்து இந்திரா காந்தியை கொல்ல நினைத்தது, …………………………..முதலியவை இப்பொழுது ஞாபகம் இல்லை. அப்பொழுது இந்திரா காந்தியைக் காப்பாற்றப்போய் காயமடைந்த பழ.நெடுமாறனை, எட்டப்பன், ஆஞ்சநேயன், துரோகி என்று அர்ச்சித்த தமிழையும் மறந்தது போலும்! பாரதிய ஜனதா கட்சியினரைப் பண்டாரங்கள், பரதேசிகள் எனத் திட்டிவிட்டு “அரசியலில் தீண்டாமை இல்லை” என்று சொல்லிக்கொண்டு அவர்களோடு கை கோர்த்து மாறனுக்கு பதவி வாங்கிக் கொடுத்தபோது தப்பேடாக இருந்தது!

தாத்தா கட்டிக்காத்த செப்பேடு[2]: இன்று எழுதுகிறார், “அஞ்சாதீர்கள்” என்று சொல்லும் இன்றைய மத்திய ஆட்சி தமிழை செம்மொழி என்று அறிவித்திருக்கிறது. சோனியா காந்தி நவம்பர் 8ம்தேதி 2009 எனக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார். அதில், ‘தமிழை செம்மொழியாக ஆக்குவதற்கு சம்பிரதாயங்கள் எல்லாம் முடிந்து அது நிறைவேறி விட்டது. இந்தச் சாதனைக்கு குறிப்பாகவும் சிறப்பாகவும் நீங்கள்தான் காரணம்’ என்று குறிப்பிட்டார். இது ஒரு கடிதமாக அல்ல. காலா காலத்திற்கும், இன்னும் நூறாண்டுகாலம், இருநூறாண்டு காலத்திற்கும் பிறகு என் கொள்ளுப் பேரன் எடுத்துப் படித்து நம்முடைய தாத்தா கட்டிக்காத்த செப்பேடு இது என்று பாராட்டும் அளவிற்கு ஆக வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உள்ளவன் நான். “தமிழ் மொழி செம்மொழியாக அறிவிக்கப்பட்டது பற்றி சோனியாகாந்தி எனக்கு எழுதிய கடிதம் காலத்தால் அழிக்க முடியாத செப்பேடு” என்று முதல்-அமைச்சர் கருணாநிதி கூறி உள்ளார்[3]. இது தொடர்பாக, காங் கிரஸ் தலைவர் சோனியா, எனக்கு எழுதிய கடிதத் தில், ” தமிழ் செம்மொழியாக அறிவித்த சாதனைக்கு, ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி கட்சிகள் காரணம் என்றாலும், தி.மு.க.,தான் இதற்கு முக்கிய காரணம்’ என தெரிவித்திருந்தார். இதற்கு பிறகு, திருச்சி தி.மு.க.,மாநாட்டில், சோனியா முன்னிலையில் நான் பேசும்போது, “தமிழ் செம்மொழியானது ஒரு வரலாறு என்றால், அந்த வரலாற்றுப் பெருமையை எனக்கும் அளிக்கும் வகையில், நீங்கள் எனக்கு எழுதிய கடிதம் பொன்னெழுத் துக்களால் பொறிக்கப் பட்டு, என் நினைவகத்தில் இருக்கவேண்டிய ஒன்று’ என்று குறிப்பிட்டேன். தமிழைச் செம்மொழியாக அறிவித்திட வேண்டுமென்ற, லட்சியத்தை நிறைவேற்றிட, தொய்வில் லாத நடவடிக்கைகளை தி.மு.க., மேற்கொண் டுள்ளது. இவ்வாறு முதல்வர் தெரிவித்துள்ளார்[4].


[1] Karunanidhi & seven Ors vs Indira Priyadarshini Nehru Gandhi – AIR 1967 SC could be seen for details for the attempted murderous act committed on Indira Gandhi at Madurai by the DMK leaders.

[2] http://www.dinakaran.com/arasialdetail.aspx?id=3130

[3] http://www.dailythanthi.com/article.asp?NewsID=537323&disdate=12/31/2009

[4] http://www.dinamalar.com/Political_detail.asp?news_id=15895

Advertisements

4 பதில்கள் to “திராவிட பொய்களும், திரிபுகளும், பிரச்சாரங்களும் -III”

 1. vedaprakash Says:

  தினமலரில், இருவரின் பிதிபலிப்பு இது:

  ” பாவாடை நாடாவை அவிழ்த்துவிட்டு பாருங்கள் ” என்று பொறுப்பாக பதில் அளித்த தமிழ் தலைவர் அவர். ஏன் தமிழ் கலாச்சாரத்திற்கு முக்கியம் கொடுத்து ஒரு இயக்கம் ஆரம்பித்து ஒரு புரட்சியை உண்டுபண்ணி தமிழ் சமுதாயத்தில் தனி நபர் ஒழுக்கத்தை வார்த்து எடுப்பதில் முன் நிற்க கூடாது? இது தானே இன்றைய முதல் தேவை. தமிழை காப்பாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தமிழ் கலாசாரத்தை மீட்டு எடுத்தாலே தமிழ் உயிர்த்து எழும். செம்மொழி ஆகிவிடும். ஏன் தமிழ் கலாசாரத்தை தொடவே பயப்படுகிறார்கள் என புரியவில்லை.
  தமிழ் கலாசாரத்தை பேசினால் யார் தலையில் இடி விழும்? இதை செய்யாமல் எதை செய்தாலும் அது சுயலாபத்திற்காகத்தான் . ஏன் கனிமொழி இந்த பொறுப்பை எடுத்துக் கொண்டு தமிழ் கலாசாரத்தை மீட்டு எடுப்பதில் முன் நிற்கலாமே. ஒவ்வொரு வீட்டு பெற்றோர்களும் நெஞ்சார வாழ்த்துவார்கள். தமிழ் கலாசாரத்தை மீட்டு எடுக்க தமிழ் சமுதாயத்திற்கு அறைகூவல் விட வேண்டும். பின் தன குடும்ப வசம் உள்ள சண் டி.வி. கே.டி.வி. போன்றவற்றை முதலில் சீர்படுத்தி மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டிடலாம். தமிழகம் இன்று ”மது மற்றும் மாது ” வசம் சிக்குண்டு சீரழிந்து விட்டது. இதுவே இன்றைய முதல் தேவை. பாரதி கூறியது போன்று நாம் இன்று ” தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை எனில் இந்த ஜகத்தினை அழித்திடுவோம்” என்ற கோஷத்தை கையில் எடுக்கவேண்டாமா? ரோம் நகரம் தீப்பற்றி எரியும்போது நீரோ மன்னன் பிடில் வாசித்தது போல் அல்லவா செம்மொழி மாநாடு உள்ளது இதற்கு ஒரு தமிழ்த்தலைவர் தேவையா ?
  by தமிழன் ,Tirunelveli,India 12/30/2009 11:11:49 AM IST

 2. vedaprakash Says:

  செம்மொழி அறிவிப்பு குறித்து முதல்வரின் குற்றச்சாட்டு உண்மைக்கு புறம்பானது என இல.கணேசன் மறுப்பு
  டிசம்பர் 31,2009,00:00 IST

  http://www.dinamalar.com/Political_detail.asp?news_id=15894

  சென்னை: “”தமிழ் செம்மொழி அறிவிப்பு தள்ளி போனதற்கு பா.ஜ., முன்னணித் தலைவர்கள் தான் காரணம் என்று, முதல்வர் கருணாநிதி கூறுவது உண்மைக்கு புறம்பான குற்றச் சாட்டு. செம்மொழி பட்டியல் தொடர்பாக வெள்ளை அறிக்கை யை மத்திய அரசு தாக்கல் செய்ய வேண்டும்,” என்று பா.ஜ., முன்னாள் மாநில தலைவர் இல.கணேசன் கூறினார்.

  சென்னை, குரோம்பேட்டையில் நேற்று நடந்த தமிழக பா.ஜ., பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில், இல. கணேசன் கூறியதாவது: நாட்டின் பாரம்பரியத்திற்காக பாடுபடும், போராடும் ஒரே கட்சி பா.ஜ., தான். தமிழகத்தில் சில கட்சிகள் தமிழ்மொழியை தாங்கள் தான் பாதுகாத்து வருவது போன்ற மாயையை உருவாக்க முயற்சிக்கின்றன. ஆனால், பா.ஜ., பாரதிய ஜனசங்கமாக இருந்த போதே, தமிழ் மொழியை வழக்கு மொழியாக மாற்ற குரல் கொடுத்தது. “பா.ஜ., முன்னணித் தலைவர்கள், திராவிட குடும்பத்தின் மீது கொண்டிருந்த தீராத வெறுப்பின் காரணமாக, தமிழ் செம்மொழியாக அறிவிப்பதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டது’ என்று, முதல்வர் கருணாநிதி கூறியுள்ளார். இது உண்மைக்கு புறம்பான குற்றச்சாட்டு.

  தமிழை செம்மொழியாக அறிவிக்க, பா.ஜ., ஆட்சியில் வாஜ்பாயை மூன்று முறை சந்தித்து மனு கொடுத்தோம். அவர், செம்மொழி பட்டியல் எந்த துறையில் வருகிறது என்று கேட்டார். இது குறித்து, அதிகாரிகளிடம் விசாரித்த போது, அப்படி ஒரு பட்டியலே இல்லை என்று கூறிவிட்டனர். ஆனால், ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி தேர்தல் அறிக்கையில், தமிழ் செம்மொழியாக அறிவிக்கப்படும் என்று கூறியிருந்தது. இந்த கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு தான், செம்மொழி பட்டியல் உருவாக்கப்பட்டு, அதில் தமிழ்மொழி சேர்க்கப்பட்டது. செம்மொழி பட்டியல் தொடர்பாக, மத்திய அரசு வெள்ளை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். கடந்த 40 ஆண்டுகளாக, மாறிமாறி தமிழகத்தில் ஆட்சி செய்யும் திராவிட கட்சிகளால், தமிழை வழக்கு மொழியாக கொண்டுவர முடியவில்லை. தற்போதுள்ள இளைஞர்கள், தமிழை படிக்க விரும்புவதில்லை. இவர்களே தொடர்ந்து ஆட்சி செய்தால், தமிழில் பேசக் கூட, தமிழகத்தில் இளைஞர்கள் இருக்கமாட்டார்கள். இவ்வாறு இல.கணேசன் கூறினார்.

 3. vedaprakash Says:

  சமஸ்கிருத ஆண்டை அறிவித்ததும், தமிழை செம்மொழியாக அறிவிக்க மறுத்ததும் பா.ஜ.க.வே!
  http://viduthalai.periyar.org.in/20091231/news01.html

  முதலமைச்சர் கலைஞருக்கு மறுப்புக் கூறிய இல. கணேசனுக்கு
  தமிழர் தலைவர் மறுப்பு

  திராவிடம்மீது பா.ஜ.க. தலைவர்களுக்கு இருக்கும் வெறுப்பு குறித்து முதல மைச்சர் கலைஞர் சுட்டிக் காட்டி எழுதியிருந்ததற்கு மறுப்புக் கூறியுள்ள தமிழக பா.ஜ.க. முன்னாள் தலைவர் இல. கணேசனுக்கு திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி. வீரமணி அவர்கள் விடுத்துள்ள மறுப்பு அறிக்கை வருமாறு:

  தமிழை செம்மொழி-யாக அறிவிக்கவேண்டும் என்ற கோரிக்கையை பா.ஜ.க. அரசு நிறைவேற்ற-வில்லை. முரளிமனோகர் ஜோஷி போன்ற பா.ஜ.க. முன்னணித் தலைவர்கள் அதற்குத் தடையாக இருந்-தனர் என்று முதலமைச்-சர் கலைஞர் பா.ஜ.க. மீது குற்றம்சாற்றியிருந்தார். அதற்குப் பதிலளிக்கும் வகையில், சென்னையில் பா.ஜ.க. மாநில செயற்குழு, பொதுக்குழு கூட்டத்தில் பா.ஜ.க.வின் தமிழ்நாட்டு முன்னாள் தலைவர் திரு. இல. கணேசன் அவர்கள் பேசியுள்ளார்.

  இல. கணேசனின் கூற்று

  தமிழ் செம்மொழியா-வதை பா.ஜ.க. தடுத்ததாக முதல்வர் கருணாநிதி குற்றம்சாற்றியுள்ளார். ஒரு பக்கம் செம்மொழி மாநாட்-டிற்கு ஆதரவு கேட்பதும், மறுபக்கம் ஆதரவு தந்த-வர்கள்மீது குற்றம் சுமத்து-வதும் நடைபெறுகிறது.

  தமிழ்மொழி செம்-மொழியாக அறிவிக்கப்-பட-வேண்டும் என்று தமிழக பா.ஜ.க. சார்பில் அப்போது பிரதமராக இருந்த வாஜ்-பேயிடம் கோரிக்கை வைக்-கப்பட்டது.

  செம்மொழி பட்டியல் அரசின் எந்தத் துறையில் உள்ளது? அப்படி சமஸ்-கிருதம் போன்ற மொழிகள் அதில் இருந்தால், தமி-ழையும் அந்தப் பட்டிய-லில் உடனடியாக சேர்ப்ப-தாக வாஜ்பேயி கூறினார்.

  மத்திய அரசு அதி-காரி-களிடம் விசாரித்தபோது, அப்படி ஒரு பட்டியலே இல்லை என்பதும், செம்-மொழியாக எந்த மொழி-யும் அறிவிக்கப்பட-வில்லை என்பதும் தெரிந்-தது. அதற்குள் தேர்தல் வந்தது. மன்மோகன்சிங் தலைமையிலான அரசு பதவியேற்றது.

  அவரிடம் தி.மு.க. மீண்டும் செம்மொழிக் கோரிக்கையை வைத்தது. அவர்களும் விசாரித்-தார்கள். செம்மொழி பட்டியல் இல்லை என்ற பதிலே கிடைத்தது. ஆனா-லும், தி.மு.க. இதனை ஒரு கவுரவப் பிரச்சினையாக எடுத்துக்கொண்டது. அதன்-படி புதிய செம்-மொழிப் பட்டியல் உரு-வாக்கப்பட்டு, அதன் பிறகே அதில் சமஸ்கிரு-தம் சேர்க்கப்பட்டது.

  _ இவ்வாறு திரு. இல. கணேசன் அவர்கள் முதல்-வர் கலைஞரின் கட்-டுரைக்கு மறுப்புக் கூறியுள்-ளார். ஆனால், முதல்வர் கலைஞர் தீட்டிய கட்டு-ரையின் எந்தப் பகுதியை இவர் மறுத்துள்ளார் என்-பது நமக்கு விளங்க-வில்லை.

  நொண்டிச்
  சமாதானம்

  பா.ஜ.க.வின் அந்நாள் மனித வளத்துறை அமைச்-சர் முரளிமனோகர் ஜோஷி, பிரதமர் வாஜ்-பேயி ஆகியோருக்கு இந்த கோரிக்கையை அனுப்பியும் அவர் ஏதோ நொண்டிச் சமாதானம் _ அதுவும் அதிகாரிகளை-விட்டுக் கூறி, அதைக் கிடப்பில் போட்டார் என்-பதை திரு. இல. கணேசன் அவர்களாலும் மறுக்க முடியவில்லையே!

  செம்மொழிப் பட்டியல் என்ற ஒன்று இல்லை என்று கூறுவதாலேயே தமிழை செம்மொழியாக்க முடியவில்லை என்று கூறு-வது மிகவும் நகைப்புக்-குரிய ஒன்றாகும்.

  அப்படி ஒரு பட்டிய-ல் இல்லாதபோது, மன்-மோகன்சிங் அவர்கள் தலைமையில் இருந்த அய்க்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி அரசினால் மட்டும் எப்படி தமிழை செம்மொழியாக்கி அறிவிக்க முடிந்தது?

  மனம் இருந்திருந்தால் மார்க்கம் கிடைத்திருக்-குமே!

  குப்பைக் கூடையில் போட்டார் முரளிமனோகர் ஜோஷி

  இன்னும் உண்மை என்ன-வென்றால், பிரதமர் வாஜ்பேயி அவர்களது தலைமையில் அமைய, தேசிய ஜனநாயக முன்-னணி அரசு உருவாக அப்-போது தி.மு.க.வின் உதவியும், பங்களிப்பும் மறந்துவிடக்கூடியதா? தி.மு.க.வும், அந்தக் கூட்ட-ணியின் ஓர் அங்கம் அல்-லவா? அப்படியிருந்தும், அவர்கள் வைத்த இந்தக் கோரிக்கையை ஏன் குப்-பைக் கூடையில் போட்-டார் முரளிமனோகர் ஜோஷி?

  அவருக்குத் தமிழ்மீது எவ்வளவு வெறுப்பு என்-பதற்கு மேலும் ஒரு ஆதாரம் இதோ:

  சமஸ்கிருத ஆண்டை அறிவித்தது எப்படி?

  திடீரென்று எந்தக் கூட்-டணிக் கட்சிகளையும் கலக்காது, சமஸ்கிருத ஆண்டு என்று அறிவித்-தாரே, அது எதனால்? இல. கணேசன் அவர்-களின் கூற்றுப்படி, சமஸ்-கிருதம் செம்மொழிப் பட்டியலிலும் அப்போது இடம் பெறாத ஒன்று! பிற-கென்ன அதற்கு மட்டும் தனித் தகுதி? 15 கோடி ரூபாய்களை அதற்கென தூக்கி செலவழிக்கச் செய்யவில்லையா?

  அடுத்த ஆண்டினை தமிழ் ஆண்டு என்று அறி-விக்க தமிழ்நாட்டு முதல்வராக இருந்த கலைஞர் அவர்கள், மத்திய அரசுக்கு குறிப்பாக முரளிமனோகர் ஜோஷிக்கு கன்னியாகுமரி-யில் திருவள்ளுவர் சிலை திறப்பு விழாவின்போது, நண்பர் இல. கணேசன் அவர்கள் முன்னிலையி-லேயே கோரிக்கை வைத்-தாரே, அதனைக்கூட செய்ய முன்வரவில்-லையே மத்தியிலே ஆண்ட பா.ஜ.க. அரசு?

  முதல்வர் கலைஞர் அவர்களது கடிதத்திற்கு மறுப்புக் கூறப் போக தங்-களின் இரட்டை வேடத்தை அதன் தலைவரே வெளிச்-சத்திற்குக் கொண்டு வந்து-விட்டார். மல்லாந்து படுத்துக்கொண்டு எச்சில் துப்பினால், அது மார்புமீது-தானே விழும்!

  பா.ஜ.க._ ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பின் அரசியல் வடிவம் என்பது அகிலம் அறிந்த உண்மை.

  அந்த ஆர்.எஸ்.எஸ்., சமஸ்கிருதத்தினைத் தவிர, இந்தியாவின் மற்ற மொழி-களை அந்த அளவுக்கு ஏற்றிப் புகழ்ந்துரைத்ததாக வரலாறு உண்டா?

  முதல்வர் கலைஞர் அவர்கள்கூட குற்றம் சுமத்துவதற்காக அதை எழுதவில்லை. மென்மை-யான முறையில், செம்-மொழி அறிவிப்பு ஏன் தாமதமானது, யாரால் தடை ஏற்பட்டது என்பதற்-காகத்தான் ஆதாரபூர்வ-மான நிகழ்வுகளைத் தொகுத்துத் தந்துள்ளாரே தவிர, வேறில்லை. வர-லாற்று உண்மைகளை எவரே மாற்ற முடியும்?

  எருதைக் குதிரையாக்கியவர்கள் யார்?

  ஆனால், பா.ஜ.க. அரசு, ஹரப்பா, மொகஞ்-சதாரோ நாகரிகத்தின் சின்னமான காளை மாட்-டினையே, குதிரையாக்கி வரலாற்றையே மாற்ற முயற்சித்த அரசு அல்-லவா? அதுபோல, இதை-யும் செய்ய முயலலாமா?

  தலைவர்,

  திராவிடர் கழகம்

 4. குப்புசாமி Says:

  இப்படி இருவரும் செர்ந்து ஒரே பாட்டைப் பாடுவதிலிரிந்து நன்றாகவேத் தெரிகிறது, இவர்களது சிண்டுமுடிக்கும் தனம்.

  ஹிந்தி எதிர்ப்பு சென்று தமிழர்களை சீரழைத்து, வீரமணியே ஹிந்தியையும், ஹிந்திகாரர்களையும் ஆதரிப்பது, பச்சை-சிவப்பு-கருப்புத் தமிழர்களுக்குட் தெரியுமோ, தெரியாதோ?

  முன்று நாட்கள் முன்பு கூட இவர், தனது ஹிந்தி நண்பர்களுடன் ஹிந்தியில் பேசுவது, கொஞ்சுவதும், குலாவுவதும் பார்த்தால், இவரது போலித்தனத்தைக் கருப்புச் சட்டைகளே அறிந்துகொண்டிருப்பர்.

  எது எப்படியாகிலும், பெரியார் திடலில் ஹிந்தி முழக்கத்தை, அதுவும், வாஜ்பேயி போன்ற சமஸ்கிருத முழக்கத்தை யாரும் கேட்டிருக்க முடியாது.

  ஆனால் அத்தகைய முழக்கம் கேட்டது. தாங்கள் குறிப்பிட்டதுபடி கருப்புச்சட்டைகள் கலங்கிக் கொண்டிருந்தன.

  என்ன செய்வது, கருணாநிதியே இந்தி பேசும்போது, வீரமணி என்ன சளைத்தவரா?

  காங்கிரஸில், குறிப்பாக கருணாநிதியை நம்பும் அரசியல்வாதிகள் யாரும் வடக்கில் இல்லை. அவர்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் அவரது அரசியல் விபச்சாரத்தைப் பற்றி.

  பாமகவைத் தவிர, திமுகதான் அரசியலில் வெட்கம், மானம், சூடு, சொரணை எல்லாவற்றையும் விடுத்து, காங்கிரஸ், பிஜேபி, காங்கிரஸ் என்று கட்சிமாறி, கூட்டணி மாறி, பதவ்களைத் தக்கவைத்து கொள்டுள்ளது.

  அந்நிலையில், பீஜேபியை மறந்து, அவர்கள் செய்த உதவியையும் மறந்து, இவ்வாறு புளுகு பிரச்சரத்தில் ஈடுபட்டிடுப்பது, கேவலத்திலும் கேவலமான விஷயமாகும்.

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: